маанийн овоо
а. Маанийн судар буюу хорлоор хийж босгосон овоо; б. Маанийн зургаан үсэгт чулуугаар овоолсон овоо