МААНАГДУУ

Маанаг байрын: маанагдуу залуу (маанаг байрын зан, байдалтай залуу) - Маанагдуу байрын эрэг дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.