МААНАГТАХ

1. Маанаг зан, байдал илрэх, маанаг болох: маанагтаж суух (маанаг байдалтай суух) - Чи яахаа дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. Маанаг байдал гаргах, ‎‎эргүүтэх, дүйнг‎э‎тэх.