МААНАГДУУХАН

Нэлээд маанагдуу: маанагдуухан харах (нэлээд маанагдуу байдалтайгаар юмыг харах).