МААНАГЛАХ

Маанаг зан, байдал гаргах: маанаглан зөрөх (буруу зөвийг нь үл ялган, өөрийнхөөрөө зүтгэх).