МААНАГАР

Айх ичихийг мэддэггүй, дүйнгэ донгио байдалтай: маанагар хүн (учир мэдэхгүй ухаан муутай хүн) - дэлгэрэнгүй...