ЛҮНТҮАН

Лүнтэн II-гээр хийсэн юм: лүнтүан бэх (дээрээ луу, гардийн дүр бүхий нэгэн зүйл бэх), лүнтүан дэлгэрэнгүй... (дээрээ луу, гардийн дүрс бүхий цай).

лүнтүан бэх дээрээ луу, гардийн дүр бүхий нэгэн зүйл бэх
лүнтүан цай дээрээ луу, гардийн дүрс бүхий цай