ЛҮН II

1. Бошго, удируулсан зарлиг, эш үндэс: лүн тавих (ламын увдисаар тухайлж тодорхойлсон номыг тодорхой дэлгэрэнгүй...


2. Гол үндэс: судар дандарын лүн (судар дандарын гол эш үндэс).

лүн тавих ламын увдисаар тухайлж тодорхойлсон номыг тодорхой ариунаар шавийн чихнээ уншсаны хүчээр, номын авьяас тавьснаар тэр бүгдийг нь шамдалгүй мэддэг болгож өгөхийг хэлнэ
судар дандарын лүн судар дандарын гол эш үндэс
Ижил үг:

ЛҮН I

ЛҮН III

ЛҮН IV