ЛҮГШИХ I

Юм залгих, инээх зэрэгт хахаж цацан ихээр бүгших: лүгшин инээх (хахаж цацан инээх).

Ижил үг:

ЛҮГШИХ II