ЛҮГШИХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цохилох: зүрх лүгших (зүрх цохилох).

Ижил үг:

ЛҮГШИХ I