ЛҮП
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цоо, өм цөм: лүп хатгах (цоо хатгах), лүп цохих (цөм цохих), лүп татах (өм дэлгэрэнгүй...