ЛҮГЧИН
/ ургамал /

Үнэргүй том цэцэгтэй, нэгэн зүйлийн ургамал, цэцгийн өнгө нь олон янз; тагийн гол гэсэр.