ЛҮГЛЭГЭР

Элбэг, том, луглагар, овойж харагдах нэвсгэр том юм - Явсаар голдоо ганцхан лүглэгэр улиастай овоо дориун цоорхойд дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.