лай чирэх
а. Хэрүүл шуугиан дэгдээх; б. Уршиг яршиг, түвэг дараа хийх