лай ланчиг
үйлийн үрээс үүдсэн аливаа түвэг яршиг, гай гамшиг