ЛАД II:

лад чисчүү (бүдүүн нэхээстэй, яс чанар муухан нэгэн зүйл чисчүү).

Ижил үг:

ЛАД I