ЛАГШЛАХ

Лав, гүнзгий болох: лагшилж хянах (лавшруулан хянаж, мэдэх) - Лагшилж хянахаа өөрийн сэтгэлд дэлгэрэнгүй... Зуун билиг.