ЛАГУУЛАХ

1. Гахай зэрэг амьтныг хооллох;


2. Шавартай газраар явуулах;
3. [шилжсэн] Тамшаалан шаль шаль хийлгэх.