монгол хэлээр конкурсдэх
монгол хэлний хичээлээр сонгон шалгаруулалтад орох