конкурсээ амжилттай өгөх
уралдаант шалгалтад тэнцэх