КОЛЛЕЖ

Тусгай мэргэжил олгох дипломын болон бакалаврын сургалт эрхэлдэг байгууллага: багшийн коллеж (багшийн дэлгэрэнгүй...

багшийн коллеж багшийн сургууль
барилгын коллеж барилгын сургууль
эдийн засгийн коллеж эдийн засгийн сургууль