ИШИГ II

1. Эмх замбараа: ишиг бишгээ алдах (эмх замбараагаа алдах);


2. Учир ухаан, учир шалтгаан: ишиг бишиггүй (а. Эмх замбараагүй; б. Учир начиргүй, хамаагүй).

ишиг бишгээ алдах эмх замбараагаа алдах
ишиг бишиггүй а. Эмх замбараагүй; б. Учир начиргүй, хамаагүй
Ижил үг:

ИШИГ I