ИШЛҮҮЛЭХ II

1. Ишлэл авахуулах;


2. Ишлэх зөвшөөрөл өгөх.

Ижил үг:

ИШЛҮҮЛЭХ I