ИШЛЭХ III

Иш халаг гэж шогшрох.

Ижил үг:

ИШЛЭХ I

ИШЛЭХ II