К

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван хоёрдугаар үсэг;


2. Арван хоёрдугаар, арван хоёрдугаарт гэсэн дэс тооны утга илэрхийлнэ: к-д дурдсан нь (арван хоёр дахид дурдсан нь);
3. Шинэ бүтээлийн нэр төрөл: зүйл К-12 (К-12 загвар, хийц, төрөл).

к-д дурдсан нь арван хоёр дахид дурдсан нь