КАБЕЛЬ

1. Радио релей, цахилгаан дамжуулах бүрээстэй утас - Америкийн телевизийн кабелийн шугамаар ажилладаг дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин., кабель телевиз (релей шугамаар дамжин нэвтэрдэг теле суваг) - Кабелийн телевизтэй болов. “Өнөөдөр” сонин., кабель тавиулах (бүрээстэй шугам тавиулах), кабель утас (дамжуулах үүрэг бүхий бүрээстэй утас), холбооны кабель (холбооны тусгай шугамтай утас), цахилгааны кабель (цахилгаан дамжуулах бүрээстэй утас), шилэн кабель (алсын интернет сүлжээний утас);


2. Цахилгаан мэдээ.

кабель телевиз релей шугамаар дамжин нэвтэрдэг теле суваг
кабель тавиулах бүрээстэй шугам тавиулах
кабель утас дамжуулах үүрэг бүхий бүрээстэй утас
холбооны кабель холбооны тусгай шугамтай утас
цахилгааны кабель цахилгаан дамжуулах бүрээстэй утас
шилэн кабель алсын интернет сүлжээний утас