ИШЛҮҮЛЭХ I

Иш бариул хийлгэх - Аав ахаар сүх ишлүүлэв. Яриа.

Ижил үг:

ИШЛҮҮЛЭХ II