ИШИГЛҮҮЛЭХ

Ямаа төллүүлэх - Энэ жил манайх хорин ямаа ишиглүүлсэн. “Үнэн” дэлгэрэнгүй...