ИЧЭЭЛ

Нүх, үүрэндээ ичээд байгаа: ичээл баавгай (ичээндээ буй баавгай).