инээдэм наадам
олуул инээн баясаж, хөөрч наадах нь