инээдэм болох
бусдын элэг доог, тоглоом тохуу болох