ИНТУРИСТ

Харь орны туризм, түүнийг хариуцсан эрх бүхий байгууллага.