аахь уухь~уухь аахь
а. Аахилан уухилан түргэн түргэн амьсгалах; б. Сандран бачимдах