галын цог илчгүйдэх
галын цог халааж, бүлээтгэж чадахгүй байх