ИЖИЛСҮҮЛЭХ II

Ижил дасал болгох: - Газар газрын зэрлэг амьтныг ч хүн ижилсүүлнэм. Б.Жамц. дэлгэрэнгүй... мал ижилсүүлэх (бус сүргийн малыг өөрийн мал, сүрэгт дасгах).

Ижил үг:

ИЖИЛСҮҮЛЭХ I