ИЖИЛСЭЛ

Харилцан ижил болсон юм: авиа ижилсэл [хэл шинжлэл] (хэлний нэг авиа нөгөө авианы нөлөөнд авиан их дэлгэрэнгүй...