ИЖИЛДҮҮЛЭХ

Ижил дасал болгох - Ижилдүүлж эцсийн эцэст тэнцүүлнэ. С.Дашдооров. Говийн өндөр.