ААТАХ

Бардамнах, ихэрхэх, эрдэх: баяндаа аатах (баянаараа бардамнах), бяртайдаа аатах (бяртайдаа эрдэх).

баяндаа аатах баянаараа бардамнах
бяртайдаа аатах бяртайдаа эрдэх