залхаал хүртэх
залхаах ял шийтгэл олох, цээрлэл амсах