залуур зүй
мэдээллийг боловсруулах, түүний холбоо, удирдлагын тухай шинжлэх ухаан