хүн ам залуужих
хүн амын дунд залуу хүмүүсийн тоо өсөн нэмэгдэх