ЗАЛИЛАГДАХ

Ямар нэгэн хэргээр бусдад хууртагдах, залилуулах.