ЗАЙЛГАХ I

Зайлан зугтаах, дэмий хэсүүчлэхэд хүргэх: хээр хөдөөгөөр зайлгах (хээр хөдөөгөөр хэсүүчлэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАЙЛГАХ II