нөхрөө зайдагнах
нөхрөө бүрэн мэдэлдээ оруулж авах