ЗАЙД

1. Юмны алсхан, нэлээд хол, хам биш зайтай: зайд газар (алс газар), буйд зайд дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүмүүсийн харьцаа баахан хөндий, дотно бус, уулзах учрах нь цөөрсөн: зайд болох (төрөл садан, найз нөхдийн харилцаа, дэлгэрэнгүй...
зайд газар алс газар
буйд зайд буйд хол
зайд болох төрөл садан, найз нөхдийн харилцаа, харьцаа хөндийрч холдох