зайд болох
төрөл садан, найз нөхдийн харилцаа, харьцаа хөндийрч холдох