ЗАВДАМГАЙ II

Зав чөлөөг ашиглахдаа сайн, үе үе зав гаргаж чаддаг.

Ижил үг:

ЗАВДАМГАЙ I