ЗАВДУУЛАХ

1. Зав чөлөө гаргахад дөхөм үзүүлэх;


2. Хийх цагтаа амжуулахаар чармайх: оргохыг завдуулах (оргуулахаар бэлтгэх), авахыг завдуулах (авахуулахаар дэлгэрэнгүй...
оргохыг завдуулах оргуулахаар бэлтгэх
авахыг завдуулах авахуулахаар оролдуулах