ЗАВЖУУР

Хүн, амьтны эрүүний хоёр хажуу тал: завжуур багатай (эрүүний хоёр шанаа нь бага), завжуур дэлгэрэнгүй... (эрүүний хоёр шанаа нь их).