ЗАВИЛГАА

1. Завилах үйлийн нэр, завилан суух суудал: завилгаа ихэдвэл ажил чинь удааширна (суудал ихэдвэл ажил дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Зарим нэг юмыг завилах мэт байдлаар, хоёр талаас нь хумьж, нэг үзүүрийг нь нөгөөгийн нь доогуур оруулан хавчуулж боосон боодол - дэлгэрэнгүй...
завилгаа ихэдвэл ажил чинь удааширна суудал ихэдвэл ажил нь бүтэмжгүй болно гэсэн санаа